Kişi Başına Orman Alanımız

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), 21 Mart gününü Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştır. O günden bu yana 21 Mart, ‘Dünya Ormancılık Günü’, 21 Mart’ı içerisine alan hafta da ‘Orman Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz bu uygulamaya 1975 yılında dahil olmuştur. Birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya Ormancılık Günü’nün başlıca amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaların, çeşitli yayın organları aracılığı ile halka duyurulması ve bu yöndeki ilgisinin arttırılması şeklinde özetlenebilir.

Ağaç Varlığımız Artıyor, Ama Orman Varlığımız Hala Yetersiz Ülkemizin orman varlığı 21.2 milyon hektar (ha) olup, yüzölçümümüzün %27,2’sini kaplamaktadır. Çok bozuk orman alanları bu hesaplamadan hariç tutulduğunda verimli orman varlığımız % 13’e kadar düşmektedir. FAO’nun 2010 yılı verilerine göre dünyada kişi başına düşen orman alanı 0,6 ha’dır ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündedir. Ve bu hesaplama sadece verimli orman varlığı üzerinden yapılmaktadır. 2009 yılı verilerine göre ülkemizin verimli orman alanı 10,4 milyon ha’dır. Bu 72 milyonluk nüfusa uygulandığında, ülkemizde kişi başına 0,14 ha, bir başka deyişle dörtte bir futbol sahası büyüklüğünde orman alanı düşmektedir.

Ormanların Oy Hakkı Yok: 2/B Sorunu Satışla ÇözülemezTürkiye, dünya genelinde ‘ağaç varlığını’ arttıran az sayıdaki ülkelerden biridir. Ancak aynı başarı ne yazık ki, orman varlığımızın korunması konusunda gösterilmemektedir. Orman vasfı kaybettirilerek orman sınırları dışına çıkarılan ve 2/B olarak adlandırılan orman arazilerinin satışı, 12 Haziran 2011’de yapılacak genel seçim öncesinde tekrar gündemdir. 2003 yılında başlayan süreç; Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği, çeşitli sivil toplum örgütleri, kamuoyu baskısı, 10’ncu Cumhurbaşkanı’nın 2 kez iade kararı ve kanun düzeyinde yapılan birçok girişimle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sayesinde bugüne kadar engellenebilmiştir.

TEMA Vakfı, her seçim döneminde orman varlığımızın azalmasına neden olacak girişimlerin gündeme getirilmesinden büyük endişe duymaktadır. Bu nedenle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve 2/B sorunun çözümü için sivil toplumun çözüm önerilerinin kamuoyuna ve karar vericilere bir kez daha duyurulması için fırsat olarak görmektedir.

2/B Nedir? -2/B, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun bir maddesidir. -Bu madde, çeşitli nedenler işgal edilen, üzerine bina yapılan, farklı amaçlarla kullanılan orman alanlarının, bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybettiğini bildirmektedir. -Deprem veya yanardağ patlaması gibi olağanüstü doğal bir felaket olmadığı sürece orman, orman olma vasfını kaybetmez, birileri tarafından bu vasıf kaybettirilir. -Anayasamıza göre; Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.-Anayasamıza aykırı olmasına rağmen, orman vasfı kaybettirilen 2/B orman alanları, işgalciler ‘hak sahibi’ yapılarak, 2011 Uluslararası Orman Yılı’nda satılmak istenmektedir.

2/B Nasıl Çözülür? -Önce Anayasa Mahkemesi’nde devam eden dava sonuçlandırılmalıdır. Ayrıca Anayasa’nın 169’ncu maddesinin son fıkrası ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi kaldırılmalıdır. -2/B sorunu, sadece fiziki değil sosyal boyutuyla da çözülmelidir. -Hukuk sistemimizde 1960’lı yıllara kadar Kat Mülkiyeti, 1990’lı yıllara kadar da Devremülk Hukuku yoktur, ihtiyaçlar bu kanunların hazırlanmasını sağlamıştır. Şimdi ihtiyacımız olan yeni bir kanundur. TEMA Vakfı olarak bu kanunu ‘Süreli Mülkiyet’ olarak tanımlıyoruz.-Süreli mülkiyette, kişiler hiçbir zaman kişi sonsuz bir mülkiyet hakkını satın alamaz, belirlenen süreler içinde alanın kullanım sahibi olur, sürenin sonunda devlet hangi kurumu belirledi ise ona iade edilir.

Özetle; ‘O R M A N H A Y A T T I R’.

Kaynak :TEMA

Haberin Devamı:http://www.tema.org.tr/SayfaBilesenleri/TemaHaberArsivi.aspx?id=307

Stockings porn